รายละเอียดข้อมูลวิจัย

ลำดับที่ 1209
ผู้กรอกข้อมูล
วันที่กรอกข้อมูล 4/8/2553
ชื่อเรื่องไทย ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในหน่วยงาน ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าห้องผ่าตัด กับการปฏิบัติบทบาทพยาบาลห้องผ่าตัดโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อเรื่องอังกฤษ RELATIONSHIPS BETWEEN WORKPLACE ENVIRONMENT, TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP OF PERIOPERATIVE HEAD NURSE, AND ROLE PERFORMANCE OF PERIOPERATIVE NURSE, GENERAL HOSPITAL, MINISTRY OF PUBLIC HEALTH
ชื่อผู้วิจัยหลัก สุชาดา วิภวกานต์
   
ชื่อผู้วิจัยร่วม
ผู้ร่วมวิจัย
ร.อ.หญิง ดร. วาสินี วิเศษฤทธิ์
สังกัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
แหล่งทุน
ไม่พบข้อมูล
   
ประเภทของผลงาน วิทยานิพนธ์
แหล่งที่เก็บ
แหล่งที่เก็บข้อมูลโปรดระบุ(ชื่อ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   
ปี 2552
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในหน่วยงานภาวะผู้นำเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าห้องผ่าตัด  กับการปฏิบัติบทบาทพยาบาลห้องผ่าตัด โรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด มีประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปีขึ้นไป จำนวน 359 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้แบบสอบถาม 4 ตอน คือ ข้อมูลส่วนบุคคล สภาพแวดล้อมในหน่วยงาน ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าห้องผ่าตัด และการปฏิบัติบทบาทพยาบาลห้องผ่าตัด ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา และวิเคราะห์ความเที่ยงของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ได้เท่ากับ  .89, .97 และ .88  ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ( Pearson’s  product  moment  correlation  coefficient)

 

            ผลการวิจัยพบว่า

            1.สภาพแวดล้อมในหน่วยงาน ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าห้องผ่าตัด และการปฏิบัติบทบาทพยาบาลห้องผ่าตัด โรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.89, SD = .51,    = 3.92 , SD = .64 , และ    = 4.00 , SD = .39 ตามลำดับ)

            2.สภาพแวดล้อมในหน่วยงาน ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าห้องผ่าตัดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติบทบาทพยาบาลห้องผ่าตัด โรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ( r = .45 และ r = .34) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

URL
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในหน่วยงานภาวะผู้นำเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าห้องผ่าตัด  กับการปฏิบัติบทบาทพยาบาลห้องผ่าตัด โรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
   
ประชากร  
ประชากรขนาดประชากรกลุ่มตัวอย่างรายละเอียดขนาดกลุ่มตัวอย่างข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์การกำหนดขนาดตัวอย่างการเลือกตัวอย่างการเลือกตัวอย่างอื่นๆตัวอย่างที่สูญหายศึกษาประชากรไม่ระบุขนาดประชากรไม่ระบุกลุ่มตัวอย่าง
หัวหน้าพยาบาล0พยาบาลประจำการ/พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทั่วไปพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด มีประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปีขึ้นไป359359 การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage Sampling) 0
   
สถานที่ทำวิจัย
ประเภทสถานที่ทำวิจัยสถานที่ทำวิจัย
โรงพยาบาลทั่วไป โปรดระบุ 
   
รูปแบบการวิจัย
รูปแบบงานวิจัย
แบบพรรณนา / แบบสำรวจ (หาความสัมพันธ์)
   
วิธีการจัดกระทำ
ไม่มีวิธีการจัดกระทำ
   
เครื่องมือวิจัย  
ชนิดเครื่องมือที่มาของเครื่องมือค่าความตรงค่าความตรงของเครื่องมือวิจัยค่าความเที่ยงของเครื่องมือวิจัยต้นแบบค่าตัวชี้วัดคุณภาพ
แบบสอบถามพัฒนาขึ้นมาเอง  ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา 
จำนวนเครื่องมือวิจัยที่ใช้ 1 เครื่องมือ
   
ผ่าน IRB ไม่ระบุ
การขออนุญาตจากสังกัดของตัวอย่าง ไม่ระบุ
การขออนุญาตจากตัวอย่าง ไม่ระบุ
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
   
วิธีการเก็บข้อมูล
วิธีการจัดเก็บข้อมูลอื่นๆโปรดระบุ
การใช้แบบสอบถาม / การให้กลุ่มตัวอย่างตอบเอง (แบบสอบถาม, แบบประเมิน, แบบวัด) 
   
สถิติที่ใช้
สถิติที่ใช้อื่นๆโปรดระบุ
สถิติบรรยาย 
Bivariate correlation analysis 
   
ผลการศึกษา

ผลการวิจัยพบว่า

            1.สภาพแวดล้อมในหน่วยงาน ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าห้องผ่าตัด และการปฏิบัติบทบาทพยาบาลห้องผ่าตัด โรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.89, SD = .51,    = 3.92 , SD = .64 , และ    = 4.00 , SD = .39 ตามลำดับ)

            2.สภาพแวดล้อมในหน่วยงาน ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าห้องผ่าตัดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติบทบาทพยาบาลห้องผ่าตัด โรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ( r = .45 และ r = .34) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ข้อจำกัดในวิจัย
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติการพยาบาล
ข้อเสนอแนะในการบริหารการพยาบาล
ข้อเสนอแนะในด้านการวิจัย
ข้อเสนอแนะในด้านการศึกษา
ข้อเสนอแนะในด้านอื่นๆ / ทั่วไป
คำสำคัญ
   
Theme งานวิจัย  
ธีมหลักธีมย่อยชื่อแนวคิดไทยชื่อเจ้าของปี
Organizational/Work environmentOther Organizational/Work environmentสภาพแวดล้อมในหน่วยงาน  0
Leaders and LeadershipLeadership behaviors/stylesภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 0
Organizational management/ConceptRole performance (การปฏิบัติตามบทบาท)การปฏิบัติบทบาทพยาบาล 0
   
Sig  
Theme NameLeadership behaviors/stylesRole performance
Other Organizational/Work environment
Leadership behaviors/styles 
   
 
    พิมพ์หน้านี้