รายละเอียดข้อมูลวิจัย

ลำดับที่ 8064
ผู้กรอกข้อมูล โสภาพร พันธุลาวัณย์
วันที่กรอกข้อมูล 11/11/2553
ชื่อเรื่องไทย บรรยากาศองค์การหลังได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามการรับรู้ของบุคลากรโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ชื่อเรื่องอังกฤษ Organization Climate After Hospital Accreditation as Perceived by Chiang Rai Prachanukraw Hospital Personnel
ชื่อผู้วิจัยหลัก สุริยา ทวีกุล
   
ชื่อผู้วิจัยร่วม
ผู้ร่วมวิจัย
วิภาดา คุณาวิกติกุล
มรรยาท ณ นคร
สังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
แหล่งทุน
ไม่พบข้อมูล
   
ประเภทของผลงาน สาระนิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้าแบบอิสระ(IS)
แหล่งที่เก็บ
แหล่งที่เก็บข้อมูลโปรดระบุ(ชื่อ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   
ปี 2544
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับบรรยากาศองค์การหลังได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามการรับรู้ของบุคลากรโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรทุกประเภทอัตรากำลัง 383 คน ทำการเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วนที่เท่ากัน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามมี 2 ส่วน ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลและแบบสอบถามบรรยากาศองค์การหลังได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามการรับรู้ของบุคลากร โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ซึ่งผู้ศึกษาดัดแปลงมาจากแบบสอบถามการรับรู้บรรยากาศองค์การในวิทยาลัยพยาบาลของเจนนารา สิทธิเหรียญชัย (2541) โดยแปลจากเครื่องมือของลิทวินและสตริงเจอร์ (Litwin & Stringer, 1968) นำแบบสอบถามบรรยากาศองค์การไปหาความเชื่อมั่นโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาคเท่ากับ 0.89 นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

    ผลการศึกษาพบว่า

1. บรรยากาศองค์การหลังได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามการรับรู้ของบุคลากรโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

2. บรรยากาศองค์การหลังได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามการรับรู้ของบุคลากรโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ด้านโครงสร้างขององค์การ ด้านความรับผิดชอบของบุคลากร ด้านความอบอุ่น ด้านการสนับสนุน ด้านการให้รางวัล ด้านความขัดแย้ง ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และด้านความเสี่ยงในงานอยู่ในระดับปานกลาง

URL http://library.cmu.ac.th/cmul/node/181
วัตถุประสงค์

1.  เพื่อศึกษาระดับบรรยากาศองค์การหลังได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามการรับรู้ของบุคลากรโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์โดยรวม

2.  เพื่อศึกษาระดับบรรยากาศองค์การหลังได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามการรับรู้ของบุคลากร โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์รายด้าน

 
    พิมพ์หน้านี้