Login
ชื่อผู้ใช้ :   รหัสผ่าน :  
 • Register

 • Forgot Password


 • Search
  ค้นหาผลงานวิจัย

  Counter
  Links

  โปรแกรมระบบฐานข้อมูลงานวิจัยทางการบริหารการพยาบาล จัดทำขึ้นโดยคณะผู้วิจัยในโครงการ “การพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยทางการบริหารการพยาบาลในประเทศไทย” ของศูนย์นโยบายและผลลัพธ์ทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย China Medical Board, USA คณะผู้วิจัยในโครงการนี้ ประกอบด้วยคณาจารย์จากกลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล ได้แก่

      1.  ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล หัวหน้าโครงการวิจัย Professor Dr.Wipada  Kunaviktikul   Principal Investigator
      2.  อ.ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล ผู้ร่วมโครงการ Assistant Professor Dr.Petsunee Thungjaroenkul   Co-Investigator
      3.  อ.ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ ผู้ร่วมโครงการ Dr.Orn-Anong  Wichaikhum   Co-Investigator
      4.  อ.ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี ผู้ร่วมโครงการ Dr.Bunpitcha  Chitpakdee   Co-Investigator

  ฐานข้อมูลงานวิจัยการบริหารการพยาบาลนี้เป็นฐานข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อรวบรวมงานวิจัยทางการบริหารการพยาบาลของประเทศไทยที่ดำเนินการในระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ พ.ศ. 2532-2552 วัตถุประสงค์ของการวิจัยได้แก่

  1. เพื่อรวบรวมข้อค้นพบจากงานวิจัยทางด้านการบริหารการพยาบาลในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2532 – 2552
  2. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยทางการบริหารการพยาบาลในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2532 -2552
  3. เพื่อจัดทำคู่มือการปฎิบัติเพื่อรวบรวมงานวิจัยทางด้านการบริหารการพยาบาลในประเทศไทย

  ข้อมูลที่ให้บริการบนเว็บไซต์ http://npoc.nurse.cmu.ac.th นี้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์นโยบายและผลลัพธ์ทางการพยาบาล ผู้ที่เข้ามาใช้งาน (ผู้ใช้บริการ) สามารถติดต่อศูนย์นโยบายและผลลัพธ์ทางการพยาบาล

  ที่อยู่ 110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-949156-7
  โทรสาร 053-289-231 Email: wipada@mail.nurse.cmu.ac.th หรือ nsadi001@chiangmai.ac.th หรือ wilaipan@mail.nurse.cmu.ac.th

  ในการใช้งานฐานข้อมูลนี้สามารถเลือกใช้บริการต่างๆได้ เช่น การค้นหาข้อมูลงานวิจัยทางการบริหารการพยาบาล, จำนวนงานวิจัยในแต่ละปี เป็นต้น หากท่านนำข้อมูลจากฐานข้อมูลนี้ไปใช้ขอให้อ้างอิงและระบุแหล่งที่มาด้วยทุกครั้ง ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการใช้และเงื่อนไขต่างๆ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นได้

  งานวิจัย
  การสร้างแบบประเมินสมรรถนะที่จำเป็นของพยาบาลวิชาชีพห้องคลอด โ...
  รูปแบบการเตรียมขึ้นสู่ตำแหน่งหัวหน้าหอผู้ป่วย/หัวหน้าหน่วยงา...
  สาเหตุและภาระความสูญเสียจากการงดและเลื่อนผ่าตัดโรงพยาบาลลำพู...
  การสร้างแบบประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางของพยา...
  เปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องการเช็ดตัวลดไข้ ของผู้ดูแลผู้...
  นักวิจัย
  1. ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ
  2. ศาสตราจารย ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันทศุภวัฒน์
                                                                                             
  นักวิจัยทั้งหมด
  ข่าวสารและบทความวิจัย
  ข่าวสารศูนย์นโยบายและผลลัพธ์ทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2553
  ข่าวสารศูนย์นโยบายและผลลัพธ์ทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กันยายน-ธันวาคม 2552